Polityka prywatności

Polityka Prywatności w serwisie internetowym należącym do DRUKARNI OLTOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ 

 1. Administrator – DRUKARNIA OLTOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Wersalska 29, 91-203 Łódź, KRS: 0000615865, NIP: 9471984839.
 2. Dane Osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania („osobie, której dane dotyczą”). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia lub nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. 
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności. 
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora.

SPIS TREŚCI
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym RODO i przestrzega obowiązujących zasad przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, informuje o przetwarzaniu Danych Osobowych w momencie ich zbierania, o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i by były przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.
 3. Przetwarzając Dane Osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. W ramach przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 5. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapewniające zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO. Dostęp do Danych Osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Podmioty współpracujące z Administratorem dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na polecenie Administratora.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych Osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe; zawieranie umów i wykonywanie zleceń; obsługa reklamacji, zapytań i zgłoszeń. Niezbędność przetwarzania na potrzeby umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą , przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
Dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z umowy, w tym wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnym. Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Rozwijanie i monitorowanie działalności biznesowej, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci analizowania danych wskazujących na kierunek rozwoju prowadzonej działalności.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych Osobowych, Dane Osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności naszym współpracownikom i podwykonawcom wspierającym nas w realizacji zamówień, dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę sprzętu i systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi kadrowo- płacowe, usługi archiwizacyjne; kurierom, agencjom marketingowym.
 2. Administrator ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w czasie trwania zawartej z Państwem umowy, a także po jej wykonaniu lub ustaniu do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać na gruncie takiej umowy, a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego. Po upływie tego okresu przetwarzanie Danych Osobowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są usuwane.

VI. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Danych Osobowych Administratorowi jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

VII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do: 

 • żądania dostępu do Danych Osobowych, w tym uzyskania informacji o przetwarzaniu, obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych, informacje o odbiorcach, a także uzyskania kopii tych danych; 
  -sprostowania Danych Osobowych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 
  -usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 
 • ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie takie uzasadnione jest w przypadku, gdy Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, wniosła sprzeciw lub sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
  -sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych – przy czym wniesienie sprzeciwu jest uzasadnione wyłącznie w niektórych sytuacjach i nie zawsze Administrator będzie mógł taki sprzeciw uwzględnić;
  -wycofania zgody – jeśli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 
 • wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Osoby, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  VIII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@oltom.eu, tel.: +48 42 611 01 04, a także pod adresem: DRUKARNIA OLTOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Wersalska 29, 91-203 Łódź.
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować z Administratorem.
  IX. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 28 maja 2019 r.